I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů zákazníků a zákaznic firmy Stavební společnost Čáslava .s.r.o dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) Stavební společnost Čáslava .s.r.o IČ 02358140 se sídlem Tomáškova 21, 615 00 Brno (dále jen: „správce„).

2. Kontaktní údaje správce jsou

 • Adresa sídla: Tomáškova 21, 615 00 Brno
 • email: ……………….Info@caslava-stav.cz
 • telefon: ……………..731104075

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, rodné číslo, lokační údaje, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nespadá do kategorie, kde by tato povinnost vznikala dle platné právní úpravy.

5. Správce vykonává tuto činnost: výroba, dodávky a montáž stínící techniky, a to jak ve svých provozovnách tak dle uzavřených smluv i u zákazníků/zákaznic

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu jeho zákaznice/zákazníci sami poskytují v souvislosti s objednávkou nebo plněním objednávky.

2. Správce zpracovává tyto identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3.V případě, že správce přijme od zákazníka/zákaznice osobní údaje a následně nedojde k uzavření smlouvy, k jejímuž plnění by je potřeboval, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem/zákaznicí a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem/-nicí a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. Jiné údaje se nevyžadují a zákazník/zákaznice je neposkytuje.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem/-nicí a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, zejména z důvodů daňové evidence(nejvíce po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání služeb či zboží jako subdodavatelé správce na základě smlouvy

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Práva našich zákazníků

 1. Za podmínek stanovených v GDPR mají naši zákazníci/zákaznice

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále mají zákazníci/-nice právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osobním zadáním objednávky, písemným zadáním včetně mailové korespondence, popř. odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník/zákaznice potvrzuje, že je seznámen/-a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, zpřístupní je ve své zakázkové kanceláři, kde se uzavírají objednávky, popř. zákazníkovi/zákaznici zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte nás!

Prosím vyplňte všechna formulářová pole!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.